POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Oddělení interního auditu a kontroly [ Oddělení města nebo obce ]

Pracovní náplň

 • zpracovává návrhy plánů interního auditu, které projednává vedoucí oddělení interního auditu a kontroly se starostou města, který tyto plány schvaluje,
 • provádí v rámci své působnosti a oprávnění vlastní kontrolní akce na základě schváleného ročního plánu, ve zvláště odůvodněných případech může na vyžádání starosty města, rady či zastupitelstva města operativně zařadit vykonání auditu mimo schválený roční plán,
 • vykonává působnost města na úseku přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému města, tedy interní audit dle zákona o finanční kontrole, kdy se jedná o nezávislou činnost prováděnou zaměstnanci oddělení, organizačně oddělenými od řídících výkonných struktur, přímo podřízenými starostovi města. Zajišťuje a provádí zejména:
  a) finanční audity - ověřování, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním,
  b) audity systémů - prověřování a hodnocení systémů zajištění příjmů orgánu veřejné správy, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků,
  c) audity výkonu - zkoumání hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti operací a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému,
 • provádí následnou veřejnosprávní kontrolu na místě, zejména pak u příjemců veřejných finančních podpor, na základě písemného pověření kontrolního orgánu,
 • předkládá zprávy na základě svých zjištění z provedených auditů starostovi města s doporučením ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 • předkládá roční zprávy o souhrnných výsledcích interních auditů starostovi v rozsahu dle zákona o finanční kontrole,
 • podává v souvislosti s výkonem kontroly a interního auditu podněty ke změně, popř. zrušení platných vnitřních řídících aktů,
 • zajišťuje v součinnosti s odbory MěÚ zpracování a předkládání ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol za Město Šumperk krajskému úřadu dle zákona o finanční kontrole,
 • zajišťuje konzultační činnosti v orgánu veřejné správy,
 • poskytuje metodickou pomoc na úseku kontroly a interního auditu,
 • vede centrální evidenci stížností došlých na MěÚ a MP, sleduje dodržování termínů a způsob vyřízení, zpracovává zprávy o podaných stížnostech a předkládá je k projednání radě města,
 • vede evidenci právních předpisů Města Šumperka, předkládá schválené právní předpisy k podpisu a provádí zasílání schválených právních předpisů Krajskému úřadu Olomouckého kraje a Ministerstvu vnitra ČR a příslušným odborům MěÚ a MP,
 • vede evidenci vnitřních opatření MěÚ a starosty města, provádí rozesílání schválených vnitřních opatření odborům MěÚ a MP.


Vybrané právní předpisy:
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • další obecně závazné a vnitřními předpisy, které se vztahují k provádění kontrolní činnosti MěÚ a MP.

KONTAKTNÍ ADRESA:

nám. Míru 1
787 70 Šumperk
Česko (CZ)

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Uživatel 464 (Archivní záznam) org. 49, 23.02.2007 v 14:41 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa