POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Týden v Evropě (12. - 18. listopadu 2007)

Kulatý stůl: Reforma rozpočtu Evropské unie

28. listopadu pořádá Zastoupení Evropské komise v České republice ve spolupráci s Úřadem vlády a sdružením Ano pro Evropu kulatý stůl k otázce budoucí reformy rozpočtu Evropské unie. Hlavním řečníkem bude Johan Ureel, zástupce Evropské komise z Generálního ředitelství pro rozpočet.
K diskuzi o tomto tématu byli přizváni další přední odborníci z České republiky - zástupci ministerstev, ekonomové a novináři. Svou účast potvrdili mimo jiné Jan Gregor z Ministerstva financí, Tomáš Sedláček z ČSOB, Petr Zahradník z České spořitelny, senátorka Alena Gajdušková a další. Moderátorem celé diskuze bude Zbyněk Fiala.

Kulatý stůl by měl zahájit v České republice debatu o budoucnosti financí Evropské unie a přispět tak do veřejné konzultace o budoucnosti evropského rozpočtu, která byla Evropskou komisí zahájena v září tohoto roku. V diskuzi by se měly hledat odpovědi na otázky, jak zaměřit budoucí výdaje EU a jak nejlépe zajistit zdroje potřebné k jejich financování.
EVROPSKÁ KOMISE

Mladí Evropané si vyzkouší, jaké to je být překladatelem
Brusel 12. listopadu 2007 - Překladatelské dovednosti si 14. listopadu vyzkouší více než tisíc evropských studentů, kteří se zúčastní soutěže "Juvenes Translatores" (mladí překladatelé), již organizuje Generální ředitelství pro překlady Evropské komise.
Soutěž proběhne souběžně ve všech 27 členských státech EU. Sedmnáctiletí studenti budou mít za úkol přeložit krátký text na obecné téma z jednoho vybraného jazyka do druhého. Musí přitom jít o dva z 23 úředních jazyků EU. K účasti bylo vybráno téměř 1 500 studentů ze zhruba 300 škol.
Soutěž je nejen oslavou mnohojazyčnosti, tedy jedné ze základních zásad, kterou se EU řídí po celých 50 let svého trvání, ale nabízí účastníkům i zábavnou a cennou příležitost vyzkoušet si, jaké to je být překladatelem.
Další informace: http://ec.europa.eu/translatores


Každoročně vydávané stanovisko auditorů ohledně účetnictví a plateb Evropské unie určuje budoucí směřování Komise

Brusel 13. listopadu 2007 - Evropská komise uvítala stanovisko Účetního dvora, jenž došel k závěru, že účetnictví EU věrně odráží finanční situaci ve Společenství v roce 2006. S ohledem na platby bere Komise na vědomí dosavadní zlepšení a souhlasí s tím, že je potřeba snížit riziko výskytu chyb, které je podle auditorů u některých důležitých politik stále příliš vysoké.

"Jsem rád, že je Účetní dvůr nyní spokojen s více než 40 % všech plateb, protože minulý rok se jednalo zhruba o jednu třetinu a před třemi lety o pouhých 6 %. U většiny výdajů na zemědělství nyní chyby nedosahují úrovně závažnosti. Podle výsledků auditu byla zaznamenána zlepšení i v oblasti vnitřních politik a vnějších opatření, které Komise řídí přímo," uvedl místopředseda Evropské komise Siim Kallas odpovědný za správu, audit a boj proti podvodům.


Komise navrhuje vytvořit jednotný evropský telekomunikační trh pro 500 milionů spotřebitelů

Brusel 13. listopadu 2007 - Komise dnes přijala návrhy na reformu předpisů EU o telekomunikacích. Reforma má umožnit občanům využívat výhod kvalitnějších a levnějších komunikačních služeb, ať už mobilních telefonů, rychlého širokopásmového připojení či kabelové televize, a to bez ohledu na to, kde právě v rámci EU jsou. Komise proto navrhuje posílit práva spotřebitelů tak, aby měli možnost výběru z více operátorů; podpořit investice do nových komunikačních infrastruktur, zejména uvolněním rádiového spektra pro bezdrátové širokopásmové služby; a učinit komunikační sítě spolehlivější a bezpečnější, především z hlediska jejich odolnosti proti virům a dalším kybernetickým útokům.

Nový Evropský úřad pro telekomunikační trh bude pomáhat Komisi a vnitrostátním telekomunikačním regulátorům, aby na trhu mobilních služeb byla uplatňována stejná pravidla a mechanismy ochrany spotřebitele byla ve všech 27 členských státech EU jednotně, nezávisle a bez protekcionismu. Návrhy Komise musí před jejich uzákoněním schválit Evropský parlament a Rada ministrů EU.

EU důrazně vystoupila proti zavádějícím informacím na internetových stránkách nabízejících letenky
Brusel 14. listopadu 2007 - Komisařka EU pro ochranu spotřebitele Meglena Kuneva dnes oznámila výsledky šetření napříč EU, kterého se zúčastnily orgány z 15 členských zemí a také Norsko a které bylo namířeno proti klamavé reklamě a nekalým praktikám na internetových stránkách prodejců letenek. Zásah se týká nejvýznamnějších evropských leteckých společností, nízkonákladových přepravců a dalších společností prodávajících letenky přes internet. Výsledky šetření ukázaly, že více než 50 % všech internetových stránek obsahovalo nesrovnalosti, zvláště pokud jde o udávané ceny, smluvní podmínky a srozumitelnost navržených podmínek. Ve dnech 24.-28. září, při vůbec první společné akci EU na ochranu práv spotřebitele (koordinované Evropskou komisí) kontrolní orgány v Rakousku, v Belgii, v Bulharsku, na Kypru, v Dánsku, v Estonsku, ve Finsku, ve Francii, v Řecku, v Itálii, v Litvě, na Maltě, v Portugalsku, ve Španělsku, ve Švédsku a také v Norsku podrobně zkoumaly více než 400 internetových stránek, aby prověřily, zda jsou v souladu s právními předpisy EU na ochranu spotřebitele. Po této celoplošné kontrole následuje fáze, během níž budou orgány kontaktovat příslušné společnosti a požádají je, aby provedly opravy na svých internetových stránkách nebo aby podaly vysvětlení. Komisařka Kuneva dnes varovala, že dává těmto společnostem čtyři měsíce na to, aby na tento požadavek zareagovaly. Proti společnostem, které neučiní příslušná opatření pro to, aby uvedly obsah svých internetových stránek do souladu s právními předpisy EU ve stanovené lhůtě, mohou být podniknuty nejen právní kroky - komisařka nebude váhat ani se zveřejněním těchto "černých ovcí" mezi leteckými dopravci.

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

Evropský účetní dvůr zveřejnil výroční zprávu za rok 2006

Lucemburk 13. listopadu 2007 - Ve své výroční zprávě za rok 2006 Evropský účetní dvůr poukazuje na určitá zlepšení, zejména v oblasti zemědělských výdajů, nicméně ve většině výdajových oblastí EU nadále přetrvávají chyby v legalitě a správnosti způsobené nedostatky v kontrolních systémech jak v Komisi, tak v členských státech.

Komise vyvinula značné úsilí při řešení nedostatků v řízení rizik spojených s prostředky EU. Pozitivní dopad některých změn je již patrný, např. výrazné snížení odhadované míry chyb u operací v zemědělství, která se však ještě pohybuje těsně nad prahem významnosti. Tento pozitivní vývoj potvrzuje účelnost integrovaného administrativního a kontrolního systému (IACS) a zjednodušení postupů při vyřizování žádostí a provádění plateb v rámci nově zavedeného režimu jednotné platby.

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2006 ve všech významných ohledech věrně odráží finanční situaci Společenství a výsledky jejich činností za daný rok s výjimkou nadhodnocení výše závazků a předběžného financování v rozvaze. Komise učinila další pokrok při zavádění akruálního účetnictví, i když určité nedostatky stále přetrvávají.

EVROPSKÝ PARLAMENT

Plenární zasedání ve Štrasburku 12. - 15. listopadu 2007
Ve dnech 12.-15. listopadu proběhlo letošní šestnácté plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. V úterý 13. listopadu uvítali poslanci na slavnostním zasedání francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho, který je seznámil s prioritami svého prezidentského mandátu i francouzského předsednictví v druhé polovině roku 2008.

Místopředseda Evropského parlamentu pan Edward McMillan Scott ve středu 14. listopadu oznámil rozpad Skupiny identita, tradice, suverenita, neboť již nesplňuje podmínku stanovenou jednacím řádem EP, podle níž musí každou politickou skupinu tvořit nejméně 20 poslanců.

Mezi hlavní témata která byla projednávána na uplynulém plenárním zasedání, byl návrh směrnice o ochraně půdy, který poslanci přijali v prvním čtení. Mezi klíčové body legislativního textu patří návrh na zřízení veřejných registrů kontaminovaných lokalit v EU. Členským státům je zároveň ukládána povinnost vypracovat sanační strategie, při uplatňování ustanovení této směrnice jim však bude poskytnuta jistá míra flexibility.

Poslanci dále podpořili návrh na začlenění letecké přepravy do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (ETS). V roce 2004 podíl EU na emisích skleníkových plynů v mezinárodní letecké přepravě vzrostl oproti roku 2003 o 7,5 %. Celkový nárůst emisí CO2 v letecké přepravě dosáhl od roku 1990 87 %, což je v rozporu s cílem Kjótského protokolu, podle nějž mají být emise skleníkových plynů sníženy o 8 %.

Evropský parlament v návaznosti na debatu na téma: "V evropském zájmu je uspět v době globalizace" přijal k této otázce společné usnesení. Poslanci zdůrazňují, že globalizace může přinést Evropě výhody, avšak EU může splnit cíle Lisabonské strategie v rámci Unie pouze tehdy, bude-li aktivní a jednotná na celosvětové úrovni. EP současně vítá prohlášení Komise, ve kterém se uvádí, že by se měla prosazovat přiměřená sociální ochrana a posílit boj proti chudobě.

Dalším bodem na pořadu jednání byl návrh rozhodnutí Rady o uplatňování schengenského acquis v členských státech, které přistoupily k EU v roce 2004 a nyní usilují o vstup do schengenského prostoru. Podle přijeté zprávy Česká republika splnila veškeré podmínky a je připravena odstranit kontroly na hraničních přechodech k 31. prosinci 2007. (Fakticky budou kontroly osob na pozemních hranicích zrušeny již k 21. prosinci.)
Zveřejněno 26.11.2007 v 09:10 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa