POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Týden v Evropě (3. - 9. prosince 2007)

Velká vánoční soutěž VÁNOCE V EVROPĚ

Eurocentrum Praha společně s Informační kanceláří Evropského parlamentu a Zastoupením Evropské komise v ČR vyhlašují velkou vánoční soutěž pro žáky základních škol o nejzdařilejší obrázek s vánoční tématikou s názvem VÁNOCE V EVROPĚ.

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích - žáci 1.-5. třídy a žáci 6.-9. třídy a dvou podkategoriích - práce jednotlivců a práce celé třídy.

Každý jednotlivec nebo třída jako celek může do soutěže přihlásit pouze jednu práci zpracovanou libovolnou technikou a zaslat ji do pondělí 17. prosince 2007.
PŘEDSEDNICTVÍ

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k volbám do ruské Státní dumy

Brusel 5. prosince 2007 - Evropská unie vzala na vědomí předběžné výsledky voleb do Státní dumy, které se konaly v Rusku dne 2. prosince. EU vítá skutečnost, že volby proběhly řádně a byly dobře zorganizované.

EU však vyjadřuje politování nad tím, že se objevilo mnoho zpráv a tvrzení ohledně omezování sdělovacích prostředků i obtěžování opozičních stran a nevládních organizací v době před volbami a v den voleb a že postupy v průběhu volební kampaně nebyly v souladu s mezinárodními normami a se závazky, které Moskva dobrovolně přijala. EU vyjadřuje naději, že vyšetřování objasní, do jaké míry jsou tato tvrzení opodstatněná.

EU vyjadřuje politování nad tím, že volební kampaň nebyla sledována žádnou dlouhodobou pozorovatelskou misí OBSE/ODIHR, a zdůrazňuje, že přítomnost ODIHR by bývala byla spolehlivou základnou pro důkladné posouzení voleb.

EVROPSKÁ KOMISE

Komise souhlasí s návrhem na akvizici pojišťovacích činností podniku PPF podnikem Generali

Brusel 4. prosince 2007 - V souladu s nařízením EU o spojování podniků Evropská komise odsouhlasila navrhovanou akvizici pojišťovacích činností české společnosti PPF Group N.V. italskou společností Assicurazioni Generali SpA. Komise po přezkoumání dané transakce dospěla k závěru, že jejím provedením nedojde k vážnému narušení hospodářské soutěže v Evropském hospodářském prostoru (EHP) ani v žádné jeho podstatné části.

Generali je mateřskou společností mezinárodní skupiny vyvíjející činnost v oblasti pojišťovacích a finančních služeb po celém světě. Skupina Generali působí především v Itálii, ale je přítomna i v jiných evropských zemích. Před nedávnem otevřela své pobočky v několika zemích střední a východní Evropy.

Podnik PPF je hlavní holdingovou společností finanční skupiny se sídlem v České republice, která je v současnosti činná ve střední Evropě, střední Asii, v Číně a ve Vietnamu. Skupina se specializuje na finanční služby v oblasti pojišťovnictví a spotřebitelského financování pro maloobchodní klienty. Své pojišťovací činnosti PPF vykonává zejména prostřednictvím České pojišťovny, pojišťovací společnosti s bývalým monopolním postavením, která rozvíjí své aktivity v České republice, na Slovensku, v Rusku, na Kypru a v Ukrajině.

Evropské národy "Společně v rozmanitosti!" - kampaň k Evropskému roku mezikulturního dialogu 2008

V úterý 4. prosince 2007 Evropská komise zahájila komunikační kampaň k Evropskému roku mezikulturního dialogu 2008, jehož hlavním heslem bude "Společně v rozmanitosti". Součástí zahajovací akce bylo i spuštění internetových stránek www.dialogue2008.eu. Spolu s evropským komisařem pro vzdělávání, kulturu, odbornou přípravu a mládež Jánem Figeľem se akce zúčastnili i "evropští vyslanci mezikulturního dialogu", známé osobnosti evropské i mimoevropské kulturní scény.

Cílem evropského roku je napomoci vzájemnému pochopení a lepšímu soužití. Rok se bude zabývat přínosy kulturní rozmanitosti, aktivní občanskou účastí na evropských záležitostech a podporou pocitu evropské sounáležitosti. Jde o společnou iniciativu Evropské unie, členských států a evropské občanské společnosti. Evropský rok má rozpočet 10 milionů eur, který je určen na informační kampaň, průzkumy a studie týkající se mezikulturního dialogu a na spolufinancování sedmi stěžejních evropských projektů a 27 národních projektů (na každý členský stát jeden) v oblasti mezikulturního dialogu v celé EU.

K posílení evropské politiky sousedství je třeba dalšího úsilí

Brusel 5. prosince 2007 - EU musí zintezivnit úsilí o realizaci evropské politiky sousedství. S tímto cílem stanovila komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldnerová ve svém novém sdělení nezbytná opatření ze strany členských států a Komise, a to zejména v oblasti obchodu, mobility a při řešení přetrvávajících konfliktů v sousedství EU. V roce 2008 se má EU zaměřit na podporu odvětvových reforem v sousedních zemích. Další sdělení na jaře příštího roku se bude zabývat dosaženými výsledky našich sousedních partnerů, přičemž pro každou zemi bude vypracována samostatná zpráva o pokroku.

Politika evropského sousedství by se měla zaměřit především na tyto úkoly:

Hospodářská integrace a zlepšování přístupu na trh. Sdělení vyzývá členské státy, aby podporovaly probíhající jednání v oblasti zemědělství, zejména pokud jde o omezení počtu produktů, jež jsou vyloučeny z úplné liberalizace.
Zjednodušení podmínek u oprávněných krátkodobých cest a rozříření řízené migrace v dlouhodobém výhledu. Komise připomíná Radě a Evropskému parlamentu, aby neváhaly s přijetím "balíčku" z roku 2006 v oblasti víz a aby v rámci stávajících předpisů plně využívaly všech příležitostí k usnadnění podmínek cestování.
Další spolupráce s partnery v rámci evropské politiky sousedství při řešení přetrvávajících konfliktů s využitím celé škály nástrojů, jež má EU k dispozici, s cílem stabilizovat oblasti konfliktů i oblasti, v nichž byl konflikt již ukončen.
Podpora partnerských zemí při reformování oblastí, jako je např. energetika, změny klimatu, rybolov, doprava, námořní politika, výzkum, informační společnost, vzdělávání, zaměstnanost a sociální politika.

Politika soudržnosti pro období 2007-2013: zahájení osmi programů pro české regiony

Brusel 5. prosince 2007 - Danuta Hübnerová, evropská komisařka pro regionální politiku, oznámila přijetí osmi operačních programů, které se mají realizovat v České republice v průběhu programového období 2007-2013. Celková částka z Evropského fondu pro regionální rozvoj přesahuje 7,6 miliard EUR. Brzy bude schváleno dalších šest programů tohoto fondu a Fondu soudržnosti, což bude znamenat celkem 23 miliard EUR na zlepšení podmínek pro hospodářský růst a prosperitu. Jedná se o tyto programy:

- Podnikání a inovace: 3,04 miliardy EUR na vznik a rozvoj firem, na zvýšení jejich inovačního potenciálu, využití moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie, zlepšení infrastruktury a služeb pro podnikání a rozvoj spolupráce mezi podniky a výzkumnými institucemi. Tento program se vztahuje na celou republiku.

- Střední Čechy: 559 milionů EUR na dopravu, cestovní ruch a integrovaný rozvoj území, včetně modernizace a rekonstrukce infrastruktury veřejných služeb.

- Severovýchod: 656 milionů EUR pro tři kraje, Liberecký, Královéhradecký a Pardubický.Program je zaměřen na dopravní infrastrukturu, cestovní ruch, rozvoj městských a venkovských oblastí a rovněž na rozvoj podnikatelského prostředí.

- Jihovýchod: 704 milionů EUR pro Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Cílem tohoto programu je zlepšit dostupnost prostřednictvím lepší dopravy a podpořit rozvoj cestovního ruchu a udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel.

- Severozápad: 746 milionů EUR pro Karlovarský a Ústecký kraj. Prioritami jsou regenerace měst, podpora místního rozvoje, dostupnost a dopravní obslužnost a cestovní ruch.

- Jihozápad: 619 milionů EUR pro Jihočeský a Plzeňský kraj. Regionální orgány se zaměří na zlepšení dostupnosti městských center, na rozvoj měst a obcí a cestovního ruchu, například na základě podpory využívání informačních a komunikačních technologií v cestovním ruchu.

- Střední Morava: 657 milionů EUR pro Olomoucký a Zlínský kraj.Tyto prostředky budou investovány do dopravy, cestovního ruchu a rozvoje na základě zvýšení kvality vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury.

- Moravskoslezsko: 716 milionů EUR. Tento region je tradičním producentem černého uhlí. K prioritám patří regenerace dříve zastavěných území (brownfields), regionální infrastruktura, rozvoj měst a venkova.

EU a Afrika usilují na druhém summitu EU - Afrika v Lisabonu o hlubší změnu svých vztahů

Brusel 6. prosince 2007 - EU a Afrika potřebují strategické partnerství, aby mohly řešit společné problémy, např. v oblasti klimatických změn, rozvoje, energetiky, migrace, míru a bezpečnosti, obchodu a regionální integrace, řádné správy věcí veřejných a lidských práv. To bylo i smyslem druhém summitu EU - Afrika ve dnech 8. a 9. prosince v Lisabonu.

Společná strategie EU-Afrika má umožnit oběma partnerům stále více spolupracovat při řešení globálních problémů. Tento proces si vyžádá rovněž účast občanské společnosti a institucí.

Na summitu bude rovněž schválen konkrétní akční plán na období 2008 až 2010, jenž by se měla stát základem pro osm specifických partnerství mezi Afrikou a EU:

Mír a bezpečnost
Demokratická správa věcí veřejných a lidská práva
Obchod a regionální integrace (včetně provádění partnerství mezi EU a Afrikou v oblasti infrastruktury, které bylo zahájeno v roce 2006)
Rozvojové cíle tisíciletí
Energetika
Klimatické změny
Migrace, mobilita a zaměstnanost
Věda, informační společnost a vesmír

Komise schválila deset programů předvstupní pomoci Chorvatsku, Turecku a Bývalé jugoslávské republice Makedonii

7. prosince 2007 - Komise dnes schválila soubor deseti operačních programů o celkové částce 920 milionů EUR na období 2007-2009 na podporu regionálního rozvoje a lidských zdrojů v kandidátských zemích. Tyto finanční prostředky jsou uvolněny v rámci nástroje předvstupní pomoci (NPP). Kandidátskými zeměmi jsou Chorvatsko, Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie.

Chorvatsko: čtyři programy představující investice v hodnotě 180,7 milionů EUR ve prospěch regionální konkurenceschopnosti, dopravy, ochrany životního prostředí a rozvoje lidských zdrojů.

Bývalá jugoslávská republika Makedonie: dva programy představující investice v hodnotě 56,8 milionů EUR ve prospěch regionálního rozvoje (včetně dopravy a životního prostředí) a rozvoje lidských zdrojů.

Turecko: čtyři programy představující investice v hodnotě 682,7 milionů EUR ve prospěch regionální konkurenceschopnosti, životního prostředí, dopravy a rozvoje lidských zdrojů.

Transpozice směrnice o azylových procedurách

Brusel 3. prosince 2007 ­- Směrnice o azylových procedurách (Směrnice Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka) je jedním ze čtyř základních kamenů prvního stupně Společného evropského azylového systému. Dalšími azylovýámi nástroji jsou Nařízení (ES) 343/2003 ("Dublinské nařízení"), Směrnice 2003/9/EC ("Směrnice o přijetí podmínek") a Směrnice 2004/83/ES ("Směrnici o kvalifikaci"). Tyto legislativní nástroje zaručují minimální úroveň ochrany a procedurální záruky ve všech členských státech pro ty, kdo nezpochybnitelně potřebují mezinárodní ochranu, a zároveň pomáhají předcházet zneužívání žádostí o azyl, které podkopávají důvěryhodnost celého systému a kladou na členské státy dodatečné administrativní a finanční požadavky. Tyto čtyři nástroje mají společný cíl - zvýšit celkovou úroveň azylové politiky a položit základy Společného evropského azylového systému tak, jak jej definovala Evropská rada v Tampere.

Dosavadní průběh transpozice směrnice o azylových procedurách však naznačuje, že přesto, že 1. prosince uplynula lhůta pro začlenění do právních řádů jednotlivých lčenských zemí, pouze 6 států (Bulharsko, Německo, Lucembursko, Rakousko, Rumunsko a Spojené království potvrdily plnou transpozici a 4 státy (Belgie, Estonsko, Francie a Litva) částečnou. Další informace zde.

Nové fórum pro filantropickou podporu výzkumu

Brusel 4. prosince 2007 - Evropská komise oznámila vytvoření nového fóra, jehož posláním má být získávání filantropických příspěvků pro výzkum. Za myšlenkou zřízení takového centra stojí expertní skupina, kterou Komise požádala o doporučení, jak zlepšit využívání charitativních a soukromých darů pro rozvoj vědy a výzkumu. Evropské fórum o filantropii a financování výzkumu bude v počátečním období ustaveno na dobu tří let a bude se zabývat otázkami, jako je politika podpory výzkumu u současných filantropických organizací; právní, finanční a regulační problémy a otázky související s řízením a etikou. Vytvoření fóra je pouze jednou z řady akcí, které Komise podniká od zveřejnění expertní zprávy v březnu 2006 na historicky první konferenci "Posilování role filantropie ve financování výzkumu". Dalšími kroky jsou výzkumy zaměřené na použitelnost statutu evropské nadace a úlohu filantropie při financování výzkumu na univerzitách.

EVROPSKÝ PARLAMENT


Nová smlouva posiluje úlohu národních parlamentů v Evropské unii
Brusel 5. prosince 2007 - Nová Lisabonská smlouva, úloha, kterou přisuzuje národním parlamentům, a proces její ratifikace byly hlavními tématy 4. meziparlamentního setkání, jehož se zúčastnili zástupci národních parlamentů 27 členských států a Evropského parlamentu. Setkání proběhlo v pondělí 3. a v úterý 4. prosince v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu. Většina řečníků se shodla na tom, že úloha národních parlamentů bude díky nové smlouvě posílena.

EUROSTAT


Přístup k internetu a počítačová gramotnost ve 27 členských státech EU v roce 2007

3. prosince 2007 - ve 27 členských státech EU mě v prvním čtvrtlení roku 2007 připojení k internetu 54 % domácností (oproti 49 % o rok dříve) a 42 % domácností mělo širokopásmové připojení (zatímco v roce 2006 jich bylo pouze 30 %).

Nejnovější průzkum Eurostatu dále uvádí, že nejvíce domácností připojených na internet najdeme v Nizozemsku (83 %), Švédsku (79 %) a Dánsku (78 %), naopak nejnižší připojenost je v Bulharsku (19 %), Rumunsku (22 %) a Řecku (25 %). Rovněž širokopásmové připojení domácností je nejvíce rozšířeno v Nizozemsku (74 %), Dánsku (70 %) a Švédsku (67 %). Také Česká republika zaznamenala výrazný posun - celkem bylo letos připojených 35 % domácností (o rok dříve 29 %) a broadband může využívat 28 % domácností (před rokem pouze 17 %).


ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, 110 00 Praha 1; Poštovní adresa : P.O.Box 811, 111 21 Praha 1
Tel.: (+420) 224 312 835 Fax: (+420) 224 312 850, 224 320 810 E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu
Zveřejněno 15.12.2007 v 10:05 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa