POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Týden v Evropě (19. - 25. listopadu 2007)

Iniciativa Leader - přínos EU pro rozvoj venkova

V dnešní EU představují venkovské oblasti 90 % území a žije v nich 60 % obyvatel. Každá venkovská oblast se potýká s vlastními problémy a i jejich řešení je nutno hledat v místním prostředí. Tato myšlenka stála u zrodu iniciativy EU "Leader" podporující rozvoj venkovského hospodářství. Díky iniciativám Leader I, Leader II a poté Leader+ mohly venkovské oblasti uskutečňovat od roku 1991 vlastní strategie rozvoje, aniž by se musely vzdát svého přírodního či kulturního bohatství. Místní přístup k rozvoji venkova zajišťují místní akční skupiny (MAS) sdružující různé subjekty v dané venkovské oblasti. Tyto skupiny přebírají odpovědnost a připravují a schvalují opatření, které pak samy přímo provádějí.
RADA

Daňové systémy v EU: program FISCALIS 2013

Brusel 22. listopadu 2007 - Rada přijala rozhodnutí, kterým se zavádí akční program na období 2008-2013 zaměřený na zlepšení fungování daňových systémů na vnitřním trhu, tzv. program Fiscalis 2013. Tento program navazuje na program Fiscalis 2003-2007 a podporou spolupráce daňových správ má přispět k realizaci Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. Daňové systémy mají přitom dosáhnout těchto cílů: společné používání daňových předpisů Společenství, ochrana finančních zájmů Společenství i členských států, zajištění hladkého fungování vnitřního trhu prostřednictvím boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům, zamezení narušování hospodářské soutěže a pokračování ve snižování nákladů na zajištění souladu, které zatěžují správy a osoby povinné k dani.

EVROPSKÁ KOMISE


Oslava 1 000 akcí na podporu rovných příležitostí pro všechny

Lisabon 19. listopadu 2007 - Evropský rok rovných příležitostí pro všechny končí významnou událostí, při níž se slaví úspěchy, kterých bylo v roce 2007 dosaženo, a zvažují se zbývající úkoly. Kampaň, jejíž součástí bylo více než 1 000 různých aktivit ve 30 zemích, zvýšila informovanost občanů o jejich právu na život bez diskriminace, pomohla zahájit nový dialog mezi různými účastníky o podpoře rovnosti a zdůraznila výhody rozmanitosti pro společnost jako celek. Na tuto kampaň naváže v roce 2008 nová iniciativa Evropské komise v oblasti boje proti diskriminaci mimo pracoviště a nejlepší nápady, které vznikly v průběhu evropského roku, budou zahrnuty do nového programu PROGRESS.

Komise navrhuje nová řešení pro posílení rozvoje mikroúvěrů v Evropě

Brusel 19. listopadu 2007 - Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová představila novou iniciativu, jež má zlepšit přístup k financím pro malé podniky a sociálně vyloučené osoby (včetně příslušníků etnických menšin), které chtějí zahájit samostatnou výdělečnou činnost. Tato iniciativa si v souladu s Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost klade za cíl zvýšit v Evropě dostupnost malých půjček či mikroúvěrů a uspokojit tak dosud přetrvávající poptávku.


Zemědělství: kontrola stavu za účelem zefektivnění společné zemědělské politiky a řešení nových úkolů

Brusel 20. listopadu 2007 - Evropská komise oznámila svůj plán pro zefektivnění a modernizaci společné zemědělské politiky. Tzv. kontrola stavu SZP se bude zabývat třemi hlavními otázkami: jak zefektivnit režim přímých podpor, jak uplatnit nástroje tržní podpory v podmínkách EU-27 a jak se vypořádat s novými úkoly od změny klimatu, přes biopaliva, vodní hospodářství až po ochranu biodiverzity. Tímto sdělením Komise zahájila šestiměsíční konzultace, příští rok na jaře pak přistoupí k formulaci návrhů právních předpisů.

Komise zveřejnila svou vizi moderního jednotného trhu pro všechny

Brusel 20. listopadu 2007 - Evropská komise přijala balíček iniciativ, jejichž cílem je modernizovat jednotný trh a přinést Evropanům další výhody, které naváží na dosavadní výsledky jednotného trhu. Opatření Komise vycházejí z rozsáhlých konzultací. Mezi nejvýznamnější politická opatření patří iniciativy zaměřené na pomoc spotřebitelům při přeshraničním uplatňování smluvních práv, lepší informovanost spotřebitelů a malých podniků, řešení nedostatků jednotného trhu, zavedení "pasu pro výzkumné pracovníky" a vyjasnění pravidel EU v oblasti sociálních služeb a zvyšování kvality sociálních služeb v celé EU.

100 000 telefonátů pro Europe Direct v roce 2007

Brusel 21. listopadu 2007 - Dne 13. listopadu obdržela informační linka Evropské komise Europe Direct svůj letošní stotisící dotaz. Přišel od paní Sandrine Jean z jižní Francie, která zavolala na bezplatné telefonní číslo EUROPE DIRECT 00800 6 7 8 9 10 11 a řekla: "Telefonuji ze sociálního a kulturního centra ODYSEE ve městě Gard (Francie). Chtěli bychom vědět, jestli pracovníci z Polska ještě musí ve Francii mít pracovní povolení a povolení k pobytu. Můžete mi poradit?" Dotaz rychle zodpověděla Rasa, jedna z operátorek mnohojazyčného personálu kontaktního centra.

Transevropská dopravní síť (TEN-T): Komise navrhuje financovat přeshraniční projekty a udržitelné druhy dopravy

Brusel 21. listopadu 2007 - Evropská komise předložila návrhy na financování projektů TEN-T pro období 2007-2013. Při výběru projektů dala Komise přednost přeshraničním projektům a takovým druhům dopravy, jako jsou vnitrozemská vodní doprava a železnice, tedy těm, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Na základě čtyř výzev k předložení návrhů obdržela Komise 221 návrhů projektů. Požadovaná podpora ve výši více než 11,5 miliardy EUR vysoko převýšila rozpočet 5,1 miliardy EUR, který má Společenství k dispozici.

Druhé fórum o civilní ochraně v Bruselu

Brusel 22. listopadu 2007 - Dne 22. listopadu zahájil komisař EU pro životní prostředí Stavros Dimas druhý ročník Fóra o civilní ochraně v Bruselu. Na této dvoudenní akci se setkalo 600 odborníků působících v oblasti civilní ochrany, aby si vyměnili zkušenosti a prodiskutovali témata související s přírodními katastrofami a katastrofami způsobenými člověkem. Tato iniciativa je součástí příspěvku Komise k posílení spolupráce v oblasti civilní ochrany v EU. Mezi nejdůležitější body programu patří plenární zasedání a semináře týkající se nových hrozeb a rizik v důsledku klimatických změn.

Bezpečnost hraček: Komise předkládá analýzu bezpečnosti spotřebních výrobků a vítá "značný pokrok" Číny

Brusel 22. listopadu 2007 - Komisařka Meglena Kunevová představila řadu iniciativ na účinnější prosazování a provádění kontrol bezpečnosti výrobků. K prioritním opatřením pro nejbližší měsíce patří: rozsáhlý audit bezpečnostních opatření podniků v dodavatelském řetězci hraček (bude dokončen v prvním čtvrtletí 2008) a řada opatření na posílení dozoru prováděného národními orgány. Prioritou bude i nadále zintenzívnění spolupráce s Čínou a USA. Z výsledků poslední zprávy RAPEX, která se týkala Číny, vyplývá, že čínské orgány dosáhly při přijímání nápravných opatření, která mají zabránit uvádění nebezpečného zboží na evropský trh, značného pokroku.

Evropská komise navrhuje plán na rychlejší zavedení energetických technologií, které budou znamenat menší znečištění ovzduší emisemi uhlíku

Brusel 22. listopadu 2007 - Energetické technologie budou rozhodující pro úspěšný boj proti klimatickým změnám a zajištění dodávek energie. Dosažení evropských cílů v oblasti emisí skleníkových plynů, obnovitelné energie a energetické účinnosti v roce 2020 a 2050 bude vyžadovat zaměřit se na energetickou účinnost, normy, podpůrné mechanismy, stanovení ceny emisí uhlíku a zavedení nových účinnějších technologií. Evropa disponuje obrovským potenciálem, pokud jde o vývoj nové generace bezuhlíkatých energetických technologií, jako je např. větrná energie produkovaná na moři, solární technologie nebo druhá generace biopaliv získávaných z biomasy.

NOVINKY

Ceny za nejlepší díla proti diskriminaci putují do Liberce a Prahy

Praha 21. listopadu 2007 - V úterý 20. listopadu byli za účasti vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Ireny Moozové a náměstka místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Marka Mory vyhlášeni vítězové národního kola evropské soutěže "EU a nediskriminace". Soutěž vyhlásila Evropská komise ve všech členských zemích EU k letošnímu Evropskému roku rovných příležitostí pro všechny. V ČR soutěž podpořilo Zastoupení Evropské komise a záštitu nad ní převzal místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra.

KALENDÁŘ

28. 11. - 6. 12. 2007

Kulatý stůl: Reforma rozpočtu Evropské unie
Datum: 28. listopadu 2007
Místo: Zastoupení Evropské komise v České Republice, Jungmannova 24, Praha 1
How to Connect the European Vocational Education and Training to the SME´s and Labour Market
Datum: 29. listopadu - 2. prosince 2007
Místo: Praha
Rodinné a dědické právo v EU
Datum: 29. listopadu 2007
Místo: Praha
Jak budou probíhat předsednictví? - Francie, Česká republika a Švédsko v čele Evropské unie
Datum: 5. prosince 2007
Místo: Praha
Vítejte v Schengenu!
Datum: 6. prosince 2007
Místo: Hradec Králové
Ochrana spotřebitele v EU
Datum: 6. prosince 2007
Místo: Praha
Vstup ČR do Schengenu. Evropou volnou cestou
Datum: 6. prosince 2007
Místo: Pardubice
Zveřejněno 29.11.2007 v 09:52 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa