POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Týden v Evropě (8. - 14. října 2007)

Budoucnost lehčí než vzduch

Jaká bude Evropa v budoucnosti? Komise chce, aby byla ekologičtější, přívětivější a bezpečnější. A na cestě k tomuto cíli spoléhá především na vodík. Dnes jezdíme na benzín a topíme plynem. Ale co zítra? Mají budoucnost palivové články a vodík? Evropská unie a průmysl se s touto vizí ztotožňují a hodlají ji uskutečnit prostřednictvím společné technologické strategie. Toto partnerství veřejného a soukromého sektoru, které bylo vytvořeno na šest let, získá téměř miliardu eur, přičemž 470 milionů poskytnou evropské fondy. Jeho účelem je napomáhat rozvoji a zavádění vodíkových technologií do roku 2020 v automobilovém průmyslu a v dopravě, ale i v dalších oblastech každodenního života. Vodík a palivové články jsou totiž potenciálními zdroji energie pro mnoho přístrojů a zařízení. Představit si lze mobilní telefony, počítače nebo i kotle na vodík - to vše je na dosah!
EVROPSKÁ KOMISE

Deset let evropské strategie zaměstnanosti: společné cíle k zajištění více a lepších pracovních míst

Brusel 8. října 2007 - Dnes uplynulo deset let od vzniku hlavního nástroje politiky EU pro vytváření lepší práce pro všechny. Evropská strategie zaměstnanosti (ESZ), která stanovuje společné cíle a priority a zajišťuje koordinaci politik zaměstnanosti v celé EU, pomohla od roku 1997 zvýšit zaměstnanost v EU ze 60,7 % na 64,3 % a snížit dlouhodobou nezaměstnanost z 5 % na 3,6 %. Při příležitosti tohoto výročí se koná důležitá konference organizovaná evropskou Komisí a portugalským předsednictvím EU, které minulý měsíc předcházela úspěšná akce týkající se tzv. "flexikurity" - spojení flexibility a jistoty v oblasti zaměstnání.

Návrh na důchodové pojištění, jehož cílem je zlepšit mobilitu pracovníků, je na dobré cestě

Brusel 9. října 2007 - Komise dnes přijala pozměněný návrh, jehož cílem je lepší dostupností a lepším zachováním doplňkových důchodových práv omezit překážky, které stojí v cestě mobilitě pracovníků. Návrh přijímá většinu pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu z června 2007. Věnuje se otázce stanovení minimálních požadavků, které by umožnily lepší přístup k důchodovým právům a zajistily jednoznačnější práva na ochranu tak, aby důchody mobilních zaměstnanců byly vypláceny spravedlivě, a zlepšily přístup k potřebným a aktuálním informacím. Cílem tohoto návrhu je zajistit, aby pracovníci nebyli za svoji mobilitu penalizováni.

Evropských dnů pracovních příležitostí se zúčastnilo 200 tisíc lidí

Brusel 11. října 2007 - Evropské dny pracovních příležitostí, které se od 24. září konaly současně ve 230 menších i větších městech Evropy, přilákaly více než 200 tisíc účastníků. Uchazeči o zaměstnání a zaměstnavatelé se setkali na 500 různých akcích, mezi které patří veletrhy pracovních příležitostí, semináře a přednášky na téma pracovní mobility. Akce pořádaná v Bruselu v hlavním sídle Evropské komise přilákala 10 tisíc uchazečů o zaměstnání. EURES - Evropský portál pracovní mobility - současně nabízí 1,4 milionu volných pracovních míst, což představuje 40% nárůst za poslední rok.

Námořníci uvítali na palubě novou námořní politiku - přehodnocení případů vyloučení ze sociálních právních předpisů EU

Brusel 11. října 2007 - Mělo by být zrušeno současné vyloučení námořníků z oblasti působnosti některých sociálních právních předpisů EU, a tím tyto zákony lépe uzpůsobit požadavkům moderního námořního odvětví? Je v rámci sociálních právních předpisů EU zapotřebí zvláštních předpisů pro povolání námořníka? Jakým způsobem lze zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví na palubě námořních plavidel? To jsou otázky, které dnes byly položeny zástupcům zaměstnanců a zaměstnavatelů, aby přehodnotili, zda právní předpisy EU odpovídajícím způsobem chrání námořníky. Cílem této konzultace v její první fázi je posílit sociální rozměr námořní politiky a učinit toto odvětví přitažlivějším, aniž by přitom byla narušena jeho konkurenceschopnost. Tato konzultace navazuje na zelenou knihu o budoucí námořní politice a je součástí nového námořního balíčku EU, který se dnes přijímá.

Moře příležitostí: Komise navrhuje integrovanou námořní politiku pro EU

Brusel 11. října 2007 - Komise dnes přijala sdělení nastiňující její vizi integrované námořní politiky EU, jakož i podrobný akční plán se ctižádostivým pracovním programem na příští roky. Vědecké objevy, ohromné pokroky v technologickém rozvoji, globalizace, změna podnebí a znečišťování moře rychle mění vztah Evropy k mořím a oceánům, což je spojeno s velkými příležitostmi i výzvami. Integrovaná námořní politika umožní Unii se s těmito výzvami aktivně vypořádat. Tento návrh vychází z rozsáhlé veřejné diskuse, která skončila v červnu, a je výsledkem práce řídící skupiny deseti komisařů, jíž předsedá Joe Borg. Sdělení a akční plán provází zpráva o výsledcích diskuse, která ukázala, že iniciativa Komise má výraznou podporu zúčastněných stran.


Komise navrhuje povinné vybavení nových automobilů systémy asistence při brždění.

Brusel 8. října 2007 - S cílem snížit počet tragických nehod na evropských silnicích navrhla Evropská komise, aby od roku 2009 byla nová osobní auta povinně vybavena systémem asistence při brždění. Podle předpokladů Komise by to mohlo každoročně zachránit až 1100 životů chodců. V zemích Evropské unie za rok zahyne v důsledku dopravních nehod na 8000 chodců a cyklistů. Moderní asistenční systémy jsou schopné výrazně zkrátit brzdnou dráhu, což může buď zcela zamezit srážce s chodcem nebo cyklistou, nebo alespoň podstatně snížit rychlost, v níž dojde ke střetu. Navrhovaná úprava by se spolu s přísnějšími požadavky na systémy čelní ochrany posádky automobilů měla promítnout do nového nařízení, které navazuje na směrnici 2003/102/ES o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu. Více informací zde.

Nový podnik rychleji a levněji

Brusel 8. října 2007 - Průměrné náklady na založení nové firmy se v EU15 letos snížily na 554 eur, zatímco v roce 2002 to bylo 813 eur. Zdolání nutných administrativních procedur kolem registrace trvá pouze 12 dní, kdežto před pěti lety to bylo 24. Vzhledem k tomu, že malé a střední podniky dodávají trhu práce nejvíce nových pracovních příležitostí, berou je evropští ekonomové i politici skutečně vážně. To je i závěr zprávy, která hodnotí vývoj malého a středního podnikání v EU v posledních pěti letech. Sleduje přirom pět hlavních oblastí: snižování byrokracie, zlepšování přístupu na různé trhy, podpora podnikání a řemesel, vliv podnikání na hospodářský růst a dialog se zúčastněnými stranami. Malé a střední podniky jsou stále častěji předmětem iniciativ EU a evropské legislativy. Evropská komise navíc v těchto dnech vydává sdělení o stigmatu podnikatelských neúspěchů a navrhuje akce k předcházení bankrotům a podpoře nových startů pro ty, kdo se nedopustili nečestného jednání. Navíc byl vyhlášen akční plán na pomoc malým společnostem, které při výrobě a ve svých produktech berou ohled na ochranu životního prostředí, a to především respektováním platné evropské legislativy (viz IP/07/1457), více informací viz Memo/07/401

Politika soudržnosti : OPEN DAYS poprvé v globálním měřítku

Brusel 9. října 2007 - OPEN DAYS, evropský týden regionů a měst, měl letos poprvé globální rozměr, neboť na seminářích v Bruselu přivítal delegace z Ruska, Brazílie a Číny. Konkrétně se jednalo 9. října o seminář s názvem "Regionální politika v globální perspektivě" věnovaný Rusku, Brazílii a dalším zemím, který následoval po semináři z 8. října zaměřeném na Čínu. V obou případech se jednalo o akce na ministerské a expertní úrovni, které účastníkům nabídly možnost vyměnit si zkušenosti s prováděním efektivní regionální politiky a debatovat o problematice s evropskými experty, politiky a nevládními organizacemi.

OPEN DAYS se konají od roku 2003 a nabízejí prostor pro diskusi a vzájemné poznávání regionů a dalších subjektů působících v regionální politice. Ve dnech 8. - 11. října 2007 se uskutečnilo 150 workshopů, které celkem hostily na 5 tisíc účastníků. Více viz www.opendays.europa.eu

EVROPSKÝ PARLAMENT

Ohlédnutí za plenárním zasedáním v Bruselu 10. - 11. října 2007

Brusel 12. října 2007 - Předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering na úvod prvního říjnového plenárního zasedání v Bruselu přivítal propuštěné bulharské zdravotní sestry a palestinského lékaře, kteří přijali jeho pozvání na návštěvu Evropského parlamentu. Jejich přítomnost v EP označil za krok vpřed v celosvětovém boji proti trestu smrti, který Výbor ministrů Rady Evropy vyhlásil právě na 10. října.

Evropský parlament v průběhu zasedání přijal zprávu o budoucím rozdělení křesel v EP po roce 2009. Veškeré pozměňovací návrhy, které usilovaly o nové přerozdělení, byly na základě hlasování zamítnuty. Poslanci nicméně vyzvali k revizi tohoto rozdělení na následující volební období 2014-2019 a přijali pozměňovací návrh, podle kterého členské státy přezkoumají možnost nahradit při budoucí revizi počet rezidentů počtem evropských občanů.

Poslanci vyslechli také prohlášení Rady a Komise o stavu příprav na neformální schůzku představitelů států a vlád, která se uskuteční ve dnech 18.-19. října v Lisabonu. Portugalský státní tajemník pro evropské záležitosti Manuel LOBO ANTUNES poslance informoval, že práce mezivládní konference již byla po technické stránce dokončena, a předsednictví doufá, že návrh podpoří také představitelé států a vlád na nadcházejícím lisabonském summitu.

RADA

Estorilská deklarace a Fórum o financování inovací: Principy a dobrá praxe financování inovací
Estoril, 8.-9. října 2007 - Evropská vize úspěšné ekonomiky založené na znalostech, kde se firmy s velkým potenciálem mohou spojovat, růst, vytvářet nové příležitosti pro zaměstnání a zvyšovat inovační potenciál, má jednu nutnou podmínku - překonání nedokonalé podstaty finančních trhů. Ta vyžaduje celostní pohled na finanční systémy, který obsáhne celou problematiku od investic do rizikového kapitálu po bankovní intervence, které umožní rozšířit spektrum vhodných finančních řešení pro malé a střední podniky v celém průběhu jejich fungování. Současně je nutná aktivní účast celé podnikatelské infrastruktury, včetně vlastníků firem a jejich manažerů, celého sektoru finančních služeb, politiků, akademické obce i médií.

Signatáři Estorilské deklarace se shodli, že Evropská unie musí pokračovat v podpoře prostředí, které by v maximální míře umožňovalo rozvoj malého a středního podnikání. To předpokládá konkurenceschopné trhy, které fungují efektivně jak uvnitř, tak i přes hranice jednotlivých členských států a nabízejí řadu vhodných forem finančních a dalších souvisejících služeb, které poskytují dobře informovaní profesionálové podobně kompetentním podnikatelům a jejich firmám v celém průběhu jejich existence.
Zveřejněno 26.10.2007 v 12:24 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa