POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Týden v Evropě (15. - 21. října 2007)

ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE
Jungmannova 24, 110 00 Praha 1; Poštovní adresa : P.O.Box 811, 111 21 Praha 1
Tel.: (+420) 224 312 835 Fax: (+420) 224 312 850, 224 320 810 E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu
RADA

Evropští představitelé se shodli na nové smlouvě

Lisabon 19. října 2007 - "Dnes se zrodila nová Lisabonská smlouva. Je to evropské vítězství." Těmito slovy oznámil předseda Rady Evropské unie José Sócrates dohodu mez evropskými představiteli o nove reformní smlouvě. José Sócrates také prohlásil v průběhu tiskové konference na závěr prvního dne lisabonského neformálního summitu, že reformní smlouva bude oficiálně podepsána 13. prosince v Lisabonu.
Současný předseda Rady EU se domnívá, že dohoda o nové smlouvě umožní Evropě "překonat mnohaletou bezvýchodnou situaci a institucionální krizi a bude znamenat tak důležitý krok směrem k potvrzení její legitimity". "Dohodou o nové smlouvě Evropa ukazuje, že se Evropský projekt sám vyvíjí", zdůraznil José Sócrates, a dále prohlásil, že ode dneška může Evropa pohlížet na svou budoucnost s důvěrou.
"Portugalské předsednictví splnilo svůj plán: už první den summitu byla schválena smlouva a druhý den se začalo diskutovat o důležitý záležitostech budoucnosti EU", prohlásil José Sócrates. Poté veřejně poděkoval předsedovi Evropské komise José Manueli Barrosovi za podporu, které se dostalo předsednictví v průběhu procesu závěrečných jednání o smlouvě. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso na tiskové konferenci prohlásil, že je "nesmírně šťastný", že se podařila dohoda 27 členských států EU. Dále řekl: "Je pravda, že během německého předsednictví byly učiněny významné kroky, ale díky rozhodnosti a kompetentnosti portugalského předsednictví jsme dosáhli historické dohody."
Více informací o smlouvě na stránkách Mezivládní konference 2007.

EVROPSKÁ KOMISE

EUTube zaznamenal jeden milion návštěv

Brusel 15. října 2007 - EUTube, kanál Evropské komise na YouTube, zaznamenal od svého spuštění před necelými 3 měsíci na své domovské stránce přes jeden milion návštěv a videoklipy na něm umístěné téměř 7 milionů shlédnutí.
Na tomto kanálu je nyní 69 videoklipů o nejrůznějších tématech - od historických prvních poválečných krůčků EU až po současnou potřebu bojovat proti změnám klimatu. Nejsledovanějším videoklipem, který zaznamenal neuvěřitelných 4,2 milionu shlédnutí, je klip propagující program Evropské unie MEDIA:LOVE ("Film lovers will love this!" / Milovníci filmu to budou milovat!). Mezi další úspěšné klipy patří klip o veřejném zdraví nazvaný "AIDSremember me?" (AIDS: myslíš na mě?) a klip, který prezentuje snahy EU o uhašení lesních požárů v Řecku letos v létě. Posledně jmenovaný klip zaznamenal za tři týdny 180 000 shlédnutí.
Dvourychlostní širokopásmové připojení: Evropa zdůrazňuje mezery v právních předpisech, kterých se dotkne reforma

Brusel 15. října 2007 - Přestože některé evropské země mají největší míru rozšíření širokopásmového připojení ve světovém žebříčku, zvyšuje se rozdíl mezi zeměmi s nejvyšší a nejnižší mírou rozšíření. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes předložila Evropská komise. Zpráva označuje nedostatečnou hospodářskou soutěž a mezery v předpisech za překážky růstu širokopásmového připojení. Návrhy na reformu předpisů EU o telekomunikacích, které Komise předloží 13. listopadu, se týkají těchto nedostatků.
"Růst širokopásmového připojení zůstává nadále vysoký v zemích EU, které v míře rozšíření širokopásmového připojení zaujímají přední pozice na světě," prohlásila Viviane Redingová, komisařka EU pro telekomunikace. "Je však nepřijatelné, aby se v Evropě tento rozdíl mezi zeměmi s nejvyšší a nejnižší mírou rozšíření zvyšoval. Evropa musí zasáhnout teď, aby dala své širokopásmové připojení do pořádku. K tomuto účelu předložím specifické návrhy jako součást balíčku reforem předpisů o telekomunikacích v listopadu."
EU schválila téměř 3,8 miliardy EUR (104,7 miliardy Kč) na pomoc České republice při vytváření nových a kvalitnějších pracovních míst
Praha 16. října 2007 - Evropská komise učinila významný krok, aby pomohla České republice plně využít výhod členství v EU. Schválila tři národní programy, které mají lépe sladit vzdělávací systém s potřebami trhu práce a podpořit zaměstnanost.
Programy, spolufinancované EU a vládou ČR prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF), jsou významným závazkem v oblasti investic do lidských zdrojů a dovedností. Jejich cílem je zajistit přístup k pracovnímu trhu pro všechny a modernizovat veřejnou správu. Česká republika tak bude pokračovat ve svém úsilí v boji proti nezaměstnanosti a sociální izolaci.

Boj proti chudobě vyžaduje integrovaná řešení

Brusel 17. října 2007 - Evropská komise dnes vyzvala k obnovení závazku sociální spravedlnosti prostřednictvím návrhu nového, uceleného přístupu k boji proti chudobě a k podpoře začleňování lidí nejvíce vzdálených trhu práce.
Ačkoli strategie EU pro růst a zaměstnanost vykazuje dobré výsledky, měla by Evropa vyvinout větší úsilí, aby využívala svůj plný potenciál a dosáhla větší sociální spravedlnosti a hospodářské soudržnosti.
Nová strategie pro "aktivní začleňování", která vychází z rozsáhlé veřejné konzultace, je klíčovým prvkem evropské sociální agendy.

Vnitřní trh: Komise přijímá opatření, aby zajistila provádění právních předpisů EU ze strany 22 členských států

Brusel, 17. října 2007 - Evropská komise se rozhodla zahájit řízení pro porušení práva proti 22 členským státům z důvodu nesplnění jejich povinnosti provést některé směrnice týkající se vnitřního trhu do vnitrostátních právních předpisů.Komise formálně požádá těchto 22 členských států - jedná se o všechny členské státy kromě Bulharska, Finska, Litvy, Nizozemska a Slovinska - o provedení směrnice, kterou se stanoví technické úpravy pravidel EU v oblasti odborných kvalifikací v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska.
Komise rovněž formálně požádá Českou republiku, Itálii a Švédsko, aby provedly směrnici o právu obchodních společností, a Belgii, aby provedla směrnici o kapitálových požadavcích.Tyto formální žádosti mají podobu "odůvodněného stanoviska", které představuje druhou fázi řízení pro porušení Smlouvy podle článku 226 Smlouvy o ES. Neobdrží-li Komise do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může věc předat Evropskému soudnímu dvoru.Komise se rovněž rozhodla zaslat Irsku odůvodněné stanovisko podle článku 228 Smlouvy o ES, kterým požaduje vykonání rozsudku Evropského soudního dvora vztahujícího se na provádění směrnice o právu na pronájem a půjčování.
Nejnovější informace o řízeních proti členským státům týkajících se porušení práva naleznete zde.

Partnerství EU, které má pomoci 12 milionům pracovníků v automobilovém průmyslu přizpůsobovat se změnám

Brusel, 17. října 2007 - Evropská komise dnes zahájí nové partnerství, které pomůže lépe předvídat a zvládat změny v automobilovém průmyslu v EU.
Tato iniciativa - která bude oznámena na fóru na vysoké úrovni, jež se týká restrukturalizace a probíhá dnes a zítra v Bruselu - přivede dohromady hlavní průmyslové svazy a organizace pracovníků v tomto odvětví. Bude sledovat vývoj v odvětví a partnerské subjekty si budou vyměňovat znalosti o tom, jak zvládat restrukturalizaci sociálně odpovědným způsobem.

Komise rozhodla o novém souboru případů porušení práva

Brusel 17. října 2007 - Evropská komise dnes rozhodla o přijetí dalších kroků v případě 550 řízení vedených proti členským státům, které podle názoru Komise porušily své povinnosti vyplývající z práva ES. Představuje to třetí skupinu případů porušení práva, jimiž se Komise v roce 2007 zabývala.
V rámci dnes schváleného souboru Komise - kromě řady dalších rozhodnutí - uveřejnila dopis s úředním oznámením určený 13 členským státům, které nepředložily akční plány o energetické účinnosti. Komise rovněž vypracovala dopisy s úředním oznámením určené 14 zemím a odůvodněná stanoviska určená 5 zemím, které neposkytly informace ohledně změn klimatu.

Požadavky na státní příslušnost notářů: Komise přijímá opatření, aby v osmi členských státech zajistila dodržování zásady nediskriminace

Brusel 17. října 2007 - Evropská komise se rozhodla zaslat odůvodněná stanoviska České republice, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Maltě, Polsku, Slovensku a Slovinsku, protože tyto členské státy umožňují přístup k povolání notáře a jeho vykonávání pouze svým občanům.
Tato podmínka státní příslušnosti je podle Komise v rozporu se svobodou usazování stanovenou článkem 43 Smlouvy o ES a není odůvodněná s ohledem na článek 45 Smlouvy o ES, který stanoví výjimku pro činnosti, které jsou spjaty s výkonem veřejné moci.
Tato spjatost musí být totiž podle judikatury Soudního dvora přímá a konkrétní. Komise však zastává názor, že tomu tak v případě notářů není, protože notáři nemohou prosadit rozhodnutí proti vůli jedné ze stran, které radí. Jinými slovy, notáři nepřijímají rozhodnutí jménem státu, a tedy ani nevykonávají státní moc.

Biopaliva: podpora na hektar se snižuje, protože byla překročena plocha 2 milionů hektarů

Brusel 17. října 2007 - Řídící výbor pro přímé platby dnes jednomyslně podpořil návrh Evropské komise na snížení plochy, na kterou může v roce 2007 každý zemědělec žádat o zvláštní podporu pro energetické plodiny, protože byla překročena plocha 2 milionů hektarů, na niž lze podporu poskytnout. Podpora byla zavedena reformou společné zemědělské politiky z roku 2003 a jejím cílem bylo motivovat zemědělce ke zvýšení produkce biopaliv a elektrické a tepelné energie vyráběné z biomasy. Do maximálně zaručené plochy 2 milionů hektarů dostávají zemědělci 45 EUR na hektar, jestliže uzavřeli smlouvu s nákupčím nebo prvním zpracovatelem, aby bylo zajištěno, že plodiny budou použity ke zpracování na příslušné energetické produkty. Je-li tato hranice překročena, plocha, na kterou může zemědělec žádat o podporu, se snižuje podle koeficientu, aby nedošlo k překročení rozpočtu ve výši 90 milionů EUR. V roce 2007 dosáhla plocha přibližně 2,84 milionů hektarů, proto byl stanoven koeficient snížení 0,70337. Jinými slovy, zemědělci dostanou podporu 45 EUR/ha pouze na nepatrně více než 70 % půdy, na kterou žádali o podporu.

Antimonopolní opatření: Komise provádí tržní test závazků osmi členů aliance SkyTeam týkající se jejich vzájemné spolupráce

Brusel 19. října 2007 - Evropská komise vyzvala zúčastněné strany k předkládání připomínek týkajících se závazků, které navrhlo osm členů aliance leteckých společností SkyTeam. Jde o společnosti Aeromexico, Alitalia, ČSA - České aerolinie, Delta Air Lines, KLM, Korean Air, Northwest Airlines a Air France. Tyto závazky byly navrženy s cílem odstranit pochybnosti ohledně dodržení zákazu restriktivních obchodních praktik podle Smlouvy o ES (článek 81), které Komise vyjádřila ve svém prohlášení o námitkách ze dne 15. června 2006 (viz MEMO/06/243). Komise se obává, že spolupráce mezi členy aliance SkyTeam v oblasti osobní letecké dopravy může mít nepříznivé důsledky pro cestující na trasách, na nichž má aliance silnou tržní pozici a kde existují významné překážky vstupu na trh. S cílem rozptýlit tyto obavy nabídly strany závazky, jež byly navrženy tak, aby byl novým účastníkům na daných trasách vstup na trh usnadněn. Strany zejména nabízejí uvolnění letištních časů na příslušných letištích, aby umožnily konkurenčním společnostem provozovat nové či doplňkové služby, a dále sdílení svých věrnostních programů Frequent Flyer. Oznámení, které shrnuje tyto závazky a vyzývá zúčastněné strany k předkládání připomínek ve lhůtě jednoho měsíce, bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, řadě C245 ze dne 19.10.2007.

Vedoucí představitelé EU a sociální partneři diskutují o tom, jak mohou reformní smlouva a Lisabonská strategie podpořit trhy práce

Brusel 18. října 2007 - Předseda Evropské komise José Manuel Barroso a portugalský premiér José Sócrates - současný předseda Evropské rady - dnes diskutovali s předními představiteli zaměstnavatelů a pracovníků o reformě smluv EU a o budoucnosti evropské strategie růstu a zaměstnanosti. Do jednání se zapojil také Vladimír Špidla, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, jakož i budoucí slovinský a francouzský předsednictví EU. Evropští sociální partneři využili příležitosti trojstranného sociálního summitu - pořádaného současně s neformálním setkáním hlav států a vlád v Lisabonu - k tomu, aby předložili svou společnou analýzu hlavních problémů, jimž čelí evropské trhy práce, a zvláště pak způsobu, jak zkombinovat flexibilitu s jistotou (tzv. flexikurita).
Další informace získáte na těchto internetových stránkách Evropského sociálního dialogu


Nákladní doprava v Evropě: nové iniciativy Komise na zvýšení účinnosti a udržitelnosti

Brusel 18. října 2007 - Evropská komise dnes přijala řadu iniciativ zaměřených na zlepšení účinnosti a udržitelnosti přepravy zboží v Unii. Tento nový balíček opatření obsahuje návrhy týkající se logistiky, železniční sítě se zaměřením na nákladní dopravu a evropských přístavů a dále dva dokumenty o evropském prostoru námořní dopravy a mořských dálnicích. Současné přijetí těchto různorodých opatření vysílá jasný signál, kterým se poukazuje na úzké propojení mezi logistikou a různými druhy dopravy. Společným cílem těchto iniciativ je podpořit novátorské technologie a postupy v infrastruktuře, rozvíjet dopravní prostředky, zkvalitnit řízení nákladní dopravy, ulehčit výstavbu sítí pro přepravu zboží, zjednodušit správní postupy a zvýšit kvalitu celého logistického řetězce.

Snížená sazba DPH na koně: Komise zahájila druhou fázi řízení pro porušení práva proti Nizozemsku a šetří situaci v Rakousku, České republice, Francii, Německu, Irsku, Itálii a Lucembursku

Brusel 18. října 2007 - Evropská komise formálně požádala Nizozemsko, aby změnilo své právní předpisy, pokud jde o sníženou sazbu DPH, kterou uplatňuje na některá živá zvířata, a zejména koně. Podle Komise by se měla uplatňovat základní sazba. Tato žádost má podobu odůvodněného stanoviska, které je druhou fází řízení pro porušení práva podle článku 226 Smlouvy o ES. Pokud Nizozemsko nevyhoví odůvodněnému stanovisku do dvou měsíců, může Komise předložit věc Soudnímu dvoru Evropských společenství. Komise zároveň zaslala sedmi dalším členským státům žádosti o informace, a to v podobě úředního oznámení, které je vyzývá, aby do dvou měsíců předložily své připomínky.

Dávky za překročení mléčné kvóty činí celkem 221 milionů EUR

Brusel 18. října 2007 - Podle předběžných výpočtů Evropské komise založených na ročních prohlášeních členských států činí dávky členských států za překročení kvót na produkci mléka v hospodářském roce 2006/07 takřka 221 milionů EUR. Celková výše dávek dosáhla v loňském roce 355 milionů EUR. Své dodávkové kvóty překročilo sedm členských států (Rakousko, Kypr, Dánsko, Itálie, Německo, Lucembursko a Nizozemsko). Celkově jde o překročení o 773 728 tun, jež má za následek dávku ve výši 220,82 milionů EUR. Téměř 80 % tohoto celkového množství je dáno nadbytečnou produkcí v Itálii, jež svoji kvótu překročila o 6 %. O 3,3 % svou kvótu překročilo Rakousko, zatímco v případě zbývajících pěti zemí musí každá zaplatit dávku za překročení své kvóty o méně než jedno procento. V rámci přímých prodejů spotřebitelům vykázaly překročení v celkové výši 420 tun pouze Kypr a Nizozemsko, což mělo za následek dávku za přímé prodeje ve výši 120 000 EUR.
Zveřejněno 31.10.2007 v 10:15 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa